{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH XANH", "web_address":"Số 102 Phố Thú Y - Đức Thượng - Hoài Đức - TP.Hà Nội", "google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.9072313964944!2d105.69394601561976!3d21.076367085972617!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313455d110720e23%3A0x96b8145d1fc9986!2zMTAyIFBo4buRIFRow7ogWSwgxJDhu6ljIFRoxrDhu6NuZywgSG_DoGkgxJDhu6ljLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1554746340088!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENHOAIDUC", "province_code":"HANOI"} ] }